Aktualizace obsahu

Jste zde

Informace o zajímavých obsahových přírůstcích.

Česky

Památníky Severočeského muzea v Liberci

Ze sbírek Severočeského muzea v Liberci byly zpřístupněny dva památníky. Památník Philippa Casimira Le Pieque (inv. č. ST 307) obsahuje zápisy z let 1756-1762, vzniklé na různých místech Německa, 14 z nich je doprovázeno ilustracemi. Záznamy v památníku Johanna Augusta Werlische (inv. č. ST 302) pocházejí z Norimberku a Lipska z rozmezí let 1774-1776 a dva z nich jsou také doplněny výzdobou.

Česky

Zlomky a tisky ze sbírek Západočeského muzea v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni v roce 2014 digitalizovalo jednak iluminované zlomky rukopisů, jednak staré tisky. Většina zlomků pochází z notovaného liturgického kodexu a jde o vyřezané drobné iniciály, další fragmenty vznikly v období od 15. století do roku 1745. Staré tisky pocházejí z území Německa (Wittemberg, Lipsko) a Švýcarska (Basilej) z rozmezí let 1504-1517.

Česky

Nově zdigitalizovaná kolekce map z fondů NK ČR

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým byla v Manuscriptoriu zpřístupněna další část mapové sbírky pražské Národní knihovny. Použití velkoformátového skeneru umožnilo zpřístupnit mapové listy v jediném obrazu a z toho důvodu byly stejně jako v roce 2013 nově digitalizovány i některé z již dříve publikovaných dokumentů. Mapy byly zároveň georeferencovány, což do budoucna představuje první krok pro propojení mapových dat s texty, katalogovými záznamy a vyhledávacím systémem v rámci vývoje uživatelského prostředí Manuscriptoria a integrovaných externích služeb.
Mezi nově zpřístupněnými dokumenty najdeme mapy nejrůznějších částí Evropy a Ruska z druhé poloviny 18. a počátku 19. století. Pocházejí z Pražské lobkowiczké knihovny, pro niž její zakladatel August Antonín Josef z Lobkowicz († 1803) získal například větší část knihovny Černínů a která představuje rozsáhlou sbírku šlechtických, klášterních i soukromých knihoven z přelomu 18. a 19. století. Mezi nově zpřístupněnými dokumenty se vedle map evropských zemí či jednotlivých regionů nachází také válečné atlasy či mapy jednotlivých tažení na Balkáně proti Turkům. Vzhledem k širokému plošnému záběru této sbírky lze očekávat, že georeferencování těchto map do budoucna umožní takový způsob jejich publikace, který výrazně zvýší jejich využitelnost.

Česky

Hudebniny Národní knihovny České republiky

Hudební oddělení Národní knihovny České republiky nyní zpřístupnilo 40 rukopisů. Jde o partitury (výjimečně autografní) převážně z druhé poloviny 18. a první poloviny 19. století, mezi autory jednotlivých děl najdeme mj. Josefa Myslivečka, Františka Xavera Brixiho, Jakuba Jana Rybu, Vincence Maška, Leopolda Koželuha, Jiřího Ignáce Linka nebo Jana Křtitele Vaňhala.

Česky

Rukopisy Královské kanonie premonstrátů na Strahově

Ze sbírek knihovny Královské kanonie premonstrátů na Strahově byly digitalizovány čtyři rukopisy. Nejstarším je sborník děl Jana Cassiana, napsaný v klášteře Hradisko u Olomouce ve 30.-40. letech 12. století (DA III 25). Z knihovny kláštera ve Weissenau pochází soubor kázání DA IV 42, českého původu je bible DA IV 22 a snad v Salzburku vznikl po roce 1615 katalog tamních biskupů a arcibiskupů (DA II 28), doplněný jejich erby.

Česky

Digitalizované tisky Historického ústavu AV ČR

Nově zpřístupněné dokumenty tvoří homogenní soubor starých tisků ze sbírek Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. Jde o jazykově česká a německá, převážně historická díla 16.-18. století, kartografické prameny zastupuje Neuer Atlas uber die gantze Welt Johanna Baptista Homanna z roku 1714.

Česky

Stránky